Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 22000:2005.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας έχει αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να υλοποιείται η Πολιτική για την Ποιότητα και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιδόσεών του, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών, καθώς και οι εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Σκοπός του παρόντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

1. Η εστίαση στις ανάγκες των πελατών έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
2. Η υποκίνηση του προσωπικού προς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.
3. Η ενεργοποίηση του προσωπικού και η αύξηση της απόδοσής τους μέσω της συμμετοχής τους στη βελτίωση της ποιότητας και στην πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης.
4. Η διαχείριση των ενεργειών και των πόρων ως αποτέλεσμα διαδικασίας και όχι μεμονωμένα.
5. Η αναγνώριση και ενοποίηση των διαδικασιών διοίκησης που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της επιχείρησης. 6. Η συνεχής βελτίωση της απόδοσης.
7. Η λήψη αποφάσεων ύστερα από ανάλυση των δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέγονται από το σύστημα.
8. Η αύξηση της ωφέλειας στις σχέσεις μεταξύ πελατών και προμηθευτών.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προδιαγράφεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, από την επικοινωνία με τους πελάτες, την κατανόηση των αναγκών τους και την προετοιμασία των παραγγελιών έως την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου ή και τη διαρκή παρακολούθησή του.

Certificate
iso22000-2018