Αυτόματες Σύριγγες

syringes

Ρυθμιζόμενες για 1, 2 ή 5 ml, αυτόματης αναρρόφησης, μπορούν να αποστειρωθούν.